Student e-mail: Student password:  
Not a student?
DIPSEIL
DIPSEIL DIPSEIL


Tutorial how to work with the system as a student: English, Bulgarian.
Tutorial in MS Word© format: English, Bulgarian.

EU Logo ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0064 „Пловдивскиелектроненуниверситет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
ESF Logo


English | Български
©2005-2014 DIPSEIL Team | For more information, contact DIPSEIL Team, Lab 315, PU Paisii Hilendarski, 4000 Plovdiv, Bulgaria